вторник, 23 август 2011 г.

Ново изследване

Новата ми книга "Мултикултурни и етнолингвистични аспекти на именната система на Средното Пострумие", която включва названията на местности и имената на хората от Петричкия, Санданския и Благоевградския край (както и пограничните области в съседните землища в Гоцеделчевско, Банско, Разложко, Струмица, Берово, Пехчево в Р Македония, в гръцка територия до 90 км на юг от българо-гръцката граница), е вече в предпечатна подготовка. На първо време ще бъде отпечатан речникът с названията на местностите (топонимия), а след това като отделна книга ще бъде публикуван том 2. Анализ, в който ще бъдат включени имената на хората (антропонимия) в историята на всяко селище. В речника ще има една встъпителна част. В момента работя върху допълнението (суплемента) на речника. Изследването се спира не само върху теренната конкретика, но и върху теоретични моменти върху топонимо- и антропонимообразуването на имената. Успоредно с това са дадени възможно най-много славянски и балкански паралели.

Няма коментари:

Публикуване на коментар