четвъртък, 25 август 2011 г.

Нова студия

Предстои публикуване на студията "Класификация на диалектите от поречието на р. Места (Nestos). Типологични, лингвогеографски, социолингвистични и интердисциплинарни аспекти на общославянски и общобалкански фон". Това се налага поради ред причини - като се почне от липсата на критерии, по които се обединяват дадени говори в една група до пренебрегване на редица факти и необективно представяне на диалектната картина. От друга страна, не са очертани диалектните граници и преходи межди съседните групи от говори, в случая между диалектите от поречието на р. Места (Нестос), от поречието на р. Струма и тези в Доспатско и Пещерско. От трета страна, липсва вътрешно диалектно членение, както и редица социални, културни и други фактори, които допринасят за динамиката в развитието на диалектите.

Проект по НФ "Научни изследвания"

Разработката на моя проект "Култура и произход на българските славяни", който беше финансиран от НФ "Научни изследвания" и разглежда българските славяни в контекста на всички останали славяни и техните съседи в интердисциплинарна светлина, е в етап на приключване. Остават да се обработят още 2-3 източника и съвсем малка редакция, след което ще се постарая изследването да бъде публикувано. Анализът на изворите и материалите показва, че тези славяни представляват смес от няколко славянски племена, които са се откъснали по време на своето придвижване от изток на запад и впоследствие на юг. В различни периоди са имали интензивни контакти със съседните персийски, тракийски, илирийски, балтийски и вероятно индо-арийски племена. Най-сигурната първоначална локализация се явяват северните подножия на Кавказ, като има топонимни податки за тяхно присъствие в Кападокия. Основното ядро на тези славяни по лингвистични факти са от племена, чиито наследник е полско-лехитската група. По периферията се разполагат славяни от т.нар. чешко-словашко-моравска група и предците на днешните украинци, т.е. българският език се разполага в западнославянската половина в контактна зона с източнославянски, докато сръбски и хърватски са в източнославянската група в контактна зона със западнославянски.

Проектът във втората част

Във втората част от осъществяването на проекта "Културно-историческо и езиково наследство на "съседна" България", който се финансира от НФ "Научни изследвания" към МОМН и се изпълнява от консорциум основно от СУ и Етнографския институт към БАН, ще настоявам да се изпълнят следните неща:
1. Изработване на електронния продукт;
2. Изграждане на електронна страница с връзка към страниците на СУ и на Етнографския институт;
3. Осигуряване на финансиране на командировки в Гърция, Турция, Косово, Сърбия, Румъния
4. Заплащане на хонорар само след предаден материал, изключение се прави за ръководителя и координатора на проекта, които го администрират и успоредно с това работят по него.
5. Реализация на филмите по националните телевизии.
6. Конференция в края на периода на разработването, на която ще бъде представен целият проект и ще бъдат представени доклади на участниците в проекта, които по-късно ще бъдат отпечатани в сборник. Успоредно с това ще бъде представена фотоизложба.
7. Издаване на сборник със студии на участници в проекта.

Електронна библиотека?!

В момента притежавам в електронен вид немалко публикувани изследвания в областта на философията, лингвистиката (семантика, прагматика, социолингвистика, психолингвистика), математическа лингвистика, етнография и др. и бих желал да я споделя с възможно повече хора като по този начин допринеса за появата на повече качествени проучвания. Търся опция, по която това да стане, тъй като нещата са доста деликатни! Надявам се, че един ден да успея това да направя без усложнения!
От друга страна, притежавам богат материал от названия на местности за цяла Западна България, както и за някои области от източната половина на страната. Този материал допълнително се попълва от данни за топоними от Сърбия, Косово, Албания, Гърция, Турция, Македония. Тук се включва и антропонимен материал от различни селища от България, Гърция и Албания. Тази база данни също би могла да бъде публикувана, но за нея също търся подходящ начин да бъде достъпна.

Предстоящи изследвания

Преди време бях започнал да разработвам две теми: "Изчезнали и редки географски апелативи (термини) в българската топонимия" и "Народна медицинска терминология и практика в славянските езици". По първата съм събрал богат топографски материал, който е структуриран по отделните раздели, но предстои още работа по неговата обработка и извличане на термините. По втората тема, която включва и флора и фауна, различни предмети и т.н., съм събрал материали по стари писмени източници от края на 19 в. до ден днешен, както и диалектен материал от българските говори. Разработвам и проект, който има заглавие "Conception for Fuzzy Set Semantic Dictionary (FSSD)" и се спира върху теоретичната страна на подреждането, свързването и прагматиката на речниковия фонд във връзка с няколко науки (хуманитарни и точни).

вторник, 23 август 2011 г.

Ново изследване

Новата ми книга "Мултикултурни и етнолингвистични аспекти на именната система на Средното Пострумие", която включва названията на местности и имената на хората от Петричкия, Санданския и Благоевградския край (както и пограничните области в съседните землища в Гоцеделчевско, Банско, Разложко, Струмица, Берово, Пехчево в Р Македония, в гръцка територия до 90 км на юг от българо-гръцката граница), е вече в предпечатна подготовка. На първо време ще бъде отпечатан речникът с названията на местностите (топонимия), а след това като отделна книга ще бъде публикуван том 2. Анализ, в който ще бъдат включени имената на хората (антропонимия) в историята на всяко селище. В речника ще има една встъпителна част. В момента работя върху допълнението (суплемента) на речника. Изследването се спира не само върху теренната конкретика, но и върху теоретични моменти върху топонимо- и антропонимообразуването на имената. Успоредно с това са дадени възможно най-много славянски и балкански паралели.

петък, 15 юли 2011 г.

Сандански или Свети Врач?

С оглед на изнесени в публичното пространство факти (http://www.omda.bg/bulg/news/makedonia/Todor_Aleksandrov.htm , istinata.eu/site/uploads/istinata1.pdf , http://macedonia-history.blogspot.com/2010/01/blog-post_15.html , http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=169399D75720AA429F9FB07B7CF5AB19 , http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=C814B012155D754EAF33B0C15FD01420) относно Яне Сандански, които са били скрити по времето на социализма, мисля, че е крайно време да се направи всеобхватен анализ за неговата дейност и роля и оттук да се тръгне към евентуален референдум за връщане на старото хубаво и българско име на сегашния град Сандански - Свети Врач, което датира още от 1330 г.
Жителите на прекрасния наш град трябва да знаят дали той заслужава да носи името на човек, за когото излизат нелицеприятни факти. Събрал съм спомени от хора, които вече не са живи, но разказали ми за терора и убийствата от страна на Яне Сандански, който вършел над местното население и които бих искал да посоча: 1) избиване на мъжкото мюсюлманско население в селата на запад от р. Струма, като ергените християни избирали за свои съпруги жените мюсюлманки, факт, който се знае от българите мюсюлмани от поречието на Места, но предаван като легенда за Гоце Делчев и Яне Сандански. Интересен е фактът, че по-старите жители от Кресна, които живеят на изток от р. Струма, наричаха доскоро населението на квартал Моравска "турци", по-рядко "помаци", а от друга страна, знаят се някои родове в Кресна, чиито прабаби са мюсюлманки; 2) убийство на 8 души в плевня в с. Влахи, Кресненско.

сряда, 6 юли 2011 г.

PROJECT PROPOSAL
1. Topic: Cultural-historical and language heritage of the “neighbouring” Bulgaria2. National Consortium for Applied Research “Cultural Heritage” (NIPK-KN)Motto of the consortium: “I understand the world only as a field for cultural competetion between nations” (Gotse Delchev)Organization: SU “St. Kliment Ohridski”, 1504 Sofia, 15 “Tzar Osvoboditel” blvd.Head of the project: Assoc. Prof. PhD. Valentin Geshev, head of Slavic Linguistics department, Faculty of Slavic Studies, SU “St. Kliment Ohridski”Coordinator: Asst. PhD. Rumen Srebranov, Faculty of Slavic Studies, SU “St. Kliment Ohridski”Technical secretary: Bozhana Nisheva, doctorate student, Karlov University PragueResearch partners:

• SU “St. Kliment Ohridski”

• Ethnographic Institute with Museum BASPartners and consultants:

• Emil Milanov (for Kosovo and Albania), Ministry of Foreign Affairs, Republic of Bulgaria

• Research Associate PhD. Darina Mladenova (for Romania, second stage) and Research Associate PhD. Yura Konstantinova (for Republic of Greece), Institute of Balkan Studies BAS

• PhD. Todor Chobanov, National Museum of History (NIM)

• Institute of Folklore BAS

• Center for Population Studies BAS

• VTU “St. St. Cyril and Methodius”

• “F. Noli” University, Korcha, Republic of Albania: Asst. PhD. Dimitar Belo (for Albania and Kosovo)Techical implementation of software and website:

• Sirma Group, Sirma Media branchTechnical implementation of miniseries:

• Bulgarian National Television

неделя, 27 март 2011 г.

IMPORTANT!

Dear Readers,


In this moment I’m making a project that is connected with several humanitarian sciences, mainly Linguistics and exactly Semantics. The product of this project will be a new type of dictionary that will be give a contribution to a new software. I’d like to elaborate this project in frames of more common project or as an individual project. I need any support to continue my efforts for working out of this project. Please, contact me on: ris_soho@yahoo.com, ris_krakow@interia.pl

вторник, 18 януари 2011 г.

100 most popular baby names of 2010

Sophia knocked Isabella off her throne this year and elbowed her into the number 2 position. Aiden, meanwhile, rules the boys' list for the sixth year in a row.
New to the top 10 are Abigail, who floated up from the 11th-place spot she held last year, and Liam, who bounded up the ranks from his former spot 23.
To find out which names could be the future favorites and which are flaming out, read about the names that rose and fell the fastest this year. We've also got the scoop on this year's hottest naming trends.
See the top 100 baby names in our list below, and click on each name for its meaning, its popularity over time, similar names, and more.
Note: To capture true popularity, our exclusive baby names list combines names that sound the same but have multiple spellings (like Aden, Aiden, and Ayden). Our data comes from hundreds of thousands of parents who shared their baby's name with us in 2010.
Girls' Names          Boys' Names

1 Sophia               Aiden

2 Isabella             Jacob

3 Olivia               Jackson

4 Emma              Ethan

5 Chloe              Jayden

6 Ava                 Noah

7 Lily                 Logan

8 Madison         Caden

9 Addison          Lucas

10 Abigail          Liam

11 Madelyn        Mason

12 Emily            Caleb

13 Zoe              Jack

14 Hailey          Brayden

15 Riley            Connor

16 Ella              Ryan

17 Mia             Matthew

18 Kaitlyn         Michael

19 Kaylee         Alexander

20 Peyton         Landon

See more at: http://www.babycenter.com/top-baby-names-2010

Sophia and Aiden lead BabyCenter's Top 100 Baby Names of 2010 user

Sophia and Aiden lead BabyCenter's Top 100 Baby Names of 2010

by BabyCenter, on Thu Dec 2, 2010 11:41am PST


Please step down, Isabella. Sophia is taking your place as the most popular girl's name of 2010.
Congratulations, Aiden. You've held onto the number-one boy's spot for the sixth year in a row.
Welcome to the pack, Liam and Abigail. You're now officially a part of the coveted top 10.
BabyCenter released its list of the Top 100 Baby Names of 2010 today. The online parenting and pregnancy destination compiled some 350,000 baby names and combined those that sound the same but have different spellings (such as Sophia and Sofia) to create a true measure of popularity.
Top 10 Girls’ Names of 2010

Sophia

Isabella

Olivia

Emma

Chloe

Ava

Lily

Madison

Addison

Abigail


Top 10 Boys’ Names of 2010
Aiden

Jacob

Jackson

Ethan

Jayden

Noah

Logan

Caden

Lucas

Liam

What's influencing baby-naming parents? Parents turned to pop culture, politics, a bygone era, and the ever-popular Old Testament for inspiration. Here's a look at the Hottest Baby Name Trends of 2010:
Glee's cheerleader queen Quinn may be mean, but her name is certainly popular, jumping up in the ratings a whopping 60 percent. Finn, Jenna, and Lea are also singing a happy tune.
The critically acclaimed drama Mad Men has struck a nerve with the American public. Dishy Don (as in Draper) inched up the charts, and his ex-wife is bringing the cool back to Betty. The silver-haired fox Roger rose 21 percent, while his wife, Jane, also gained popularity.
The names of the moms on MTV's reality show 16 and Pregnant are also popular: Maci, Farrah, and Katelynn are up by 60, 51, and 7 percent, respectively.
Sarah Palin's daughters' names – Bristol, Willow, and Piper – are climbing the ladder, but the name Sarah is actually in decline.
The golden age of film (think 1930 to 1959) played a starring role in this year's list. Audrey, Ava, Scarlett, Evelyn, Vivien, and Greta all got rave reviews.
Parents are reaching back for names…way, way back to the Old Testament. Jacob has made the BabyCenter top ten for the past ten years, while Levi, Caleb, Elijah, and Jeremiah are rising in the charts. For more about the hottest trends see BabyCenter’s Baby Names Special Report of 2010.
What about names below the top ten? Some are flying up the list, while others are spiraling downward.
Newcomers who broke into the top 100 include Annabelle (69), Stella (72), Nora (83), Jeremiah (90), Hudson (96), and Ryder (97).
Ellie, who leapfrogged 26 spots to come in at number 61, is a rising star.
So is Charlotte, who was bumped up 20 to number 38.
And then there's Grayson, who enjoyed a 25-spot jump to land at number 66.
Some names lost a lot of ground. Brooke shot down 23 spots to number 82, while Hayden tumbled 20 spots to number 91.
Ashley and Brendan exited the top 100 entirely.
What's up for next year? BabyCenter uses a top-secret algorithm to unearth the names that are likely to become even more popular in 2011.
Of the top 100 girls' names from 2010, it looks like Layla, Lila, Evelyn, Charlotte, Lucy, Ellie, Aaliyah, Bella, Claire, and Aubrey will continue to rise in 2011.
Of the top 100 boys' names from 2010, BabyCenter predicts that Eli, Colton, Grayson, Wyatt, Henry, Mason, Landon, Charlie, Max, and Chase will gain momentum in 2011.
And what about names that haven't even broken into the top 100? Who will be next year's newcomers?
Among the less popular names now moving up the girls' list are Isla, Adalyn, Giuliana, Olive, Kinsley, Evangeline, Paisley, Vivienne, Maci, and Kinley.
And although Bentley, Kellan, Kingston, Aarav, Ryker, Beckett, Colt, Paxton, Jax, and Lincoln are well below the top 100 on the boys' list, they're all fast climbers.
Find out more about the top baby names of the year, the hottest trends, which names are up and which are down, and more, in BabyCenter’s Baby Names Special Report of 2010.

http://shine.yahoo.com/channel/parenting/sophia-and-aiden-lead-babycenters-top-100-baby-names-of-2010-2418678/

The most popular names in Bulgaria are Georgi and Ivan

Има най-много Жоровци и Ваньовци у нас
06.01.2011, 12:42 (обновена 06.01.2011, 13:11)


news.bg

Личните имена на постоянно живеещите в страната български граждани са повече от 67 хиляди, съобщиха от НСИ. Разнообразието на имена сред жените е по-голямо от това при мъжете. Повече от 29 хиляди са личните имена, които се срещат при мъжете, а за жените те са около 38 хиляди.
Най-разпространените лични имена сред мъжете са Георги - 174 хиляди, или 4.8% от всички мъжки имена, и Иван - близо 173 хиляди, или 4.7%. Следва името Димитър - 131 хиляди (3.6%).
Класацията на най-разпространените мъжки имена продължава с Николай - 2.5%, Петър - 2.2%, Христо - 1.8%, Йордан, Стефан, Васил, Тодор, Стоян, Александър и др. От всички мъже близо 1,503 млн. (41%) притежават някое от 25-те най-разпространени имена.
Разнообразието на имената при жените е много по-голямо. От всички жени 124 хиляди носят името Мария (3.2%). На второ място по разпространение сред жените е името Иванка - близо 71 хиляди (1.8%).
Следват: Елена - над 57 хиляди (1.5%), и Йорданка - 44 хиляди (1.1%). Сред най-често срещаните имена при жените са имената Росица, Даниела, Петя, Десислава, Виолета, Надежда, Маргарита, Стоянка, Румяна, Стефка и др. Около 873 хиляди жени, или само 22.3%, притежават 25-те най-разпространени женски имена.
При мюсюлманите най-често се срещат женските имена Фатме и Айше и мъжките Мехмед, Ахмед и Мустафа.
Със съвременните поколения настъпва изменение в структурата на използваните имена, отчитат от статистиката. Все по-често децата се кръщават с по-непопулярни имена като Габриела, Никол, Ванеса, Анелия, Ивана, Даниел, Кристиян и Виктор.
Към момента на Ивановден празнуват повече от 300 000 българи, на Гергьовден повод да почерпят имат още 200 000, а 150 000 - на Богоявление.

http://news.ibox.bg/news/id_575073182