четвъртък, 25 август 2011 г.

Нова студия

Предстои публикуване на студията "Класификация на диалектите от поречието на р. Места (Nestos). Типологични, лингвогеографски, социолингвистични и интердисциплинарни аспекти на общославянски и общобалкански фон". Това се налага поради ред причини - като се почне от липсата на критерии, по които се обединяват дадени говори в една група до пренебрегване на редица факти и необективно представяне на диалектната картина. От друга страна, не са очертани диалектните граници и преходи межди съседните групи от говори, в случая между диалектите от поречието на р. Места (Нестос), от поречието на р. Струма и тези в Доспатско и Пещерско. От трета страна, липсва вътрешно диалектно членение, както и редица социални, културни и други фактори, които допринасят за динамиката в развитието на диалектите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар