четвъртък, 1 януари 2009 г.

Конкурсът на Европейския съюз

Какво представлява 7РП? Основни положения

Пълното наименование на 7РП е: Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие. Тя ще продължи седем години – от 2007 до 2013 г. Програмата притежава общ бюджет в размер, надвишаващ 50 милиарда евро. Това представлява значително увеличение в сравнение с предишната рамкова програма 6РП (увеличението е с 41 % по цени от 2004 г. или с 63% по текущи цени), което е отражение на високия приоритет на научните изследвания в Европа. Действително 7РП е ключов инструмент за задоволяване на потребностите на Европа от създаване на повече работни места и постигане на по-висока конкурентоспособност, както и за поддържане на водеща роля в глобалната „икономика, основана на знанието“.
Парите (в голямата си част) се изразходват за грантове за изследователите в цяла Европа и извън нея, за съфинансиране на научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти. Грантове се предоставят въз основа на публикувани съобщения за набиране на предложения за проекти и процес на компетентно рецензиране, в условията на сериозна конкуренция.
За да бъдат надградени над националните програми за научни изследвания, дейностите, финансирани по 7РП трябва да имат „европейска добавена стойност“. Един ключов аспект на европейската добавена стойност е транснационалността на много действия: научноизследователски проекти се разработват от консорциум с участници от различни европейски (и други) страни; стипендиите по 7РП изискват мобилност извън националните граници. Действително, много предизвикателства в областта на научноизследователската дейност (например, изследванията върху ядрения синтез и др.) са толкова комплексни и сложни, че могат да бъдат разглеждани само на европейско равнище.
7РП включва също така и нова дейност, предназначена за „индивидуални екипи“, без задължение за многонационално сътрудничество. В този случай „европейската добавена стойност“ се състои от повишаване на конкуренцията между учените в сферата на фундаменталните научни изследвания, извършвани в „нови и гранични области“ на национално и европейско равнища.
7РП е естествен наследник на предишната програма – 6РП и е плод на многогодишни консултации с научноизследователската общност, както в публичния, така и в частния сектор, с представители на икономическите среди и с водещи политици в Европа. 7РП е както по-обхватна, така и по-изчерпателна от предишните рамкови програми; тя е също по-гъвкава, с по-опростени процедури.
Рамковите програми за научни изследвания имат две основни стратегически цели:
да заздравят научната и технологична основа на европейската промишленост;
да окуражат нейната конкурентоспособност в международен план, като насърчават научните изследвания, които подкрепят политиките на ЕС. ^Нагоре
Как да се ориентираме?
Една седемгодишна програма, която разполага с над 50 милиарда евро и отразява всички аспекти на политиката на ЕС по научни изследвания, естествено е доста сложна. Новият участник може действително да се загуби в изобилието от теми, дейности, схеми на финансиране и др. Но помощта е под ръка!
Във всички държави-членки на ЕС, в страните, асоциирани към 7РП и в някои други страни са изградени мрежи от национални лица за контакти (NCPs), които предоставят конкретни съвети и подпомагат изследователите и организациите, имащи намерение да участват. Свържете се с лицата за контакти във вашата страна (NCP) по телефона, факса или електронната поща на родния ви език и обяснете вашето положение и своите идеи.
Тяхната работа е да ви покажат коя част от 7РП може да представлява интерес за вас и да ви помогнат с кандидатстването. С тяхната подкрепа справянето с необходимата писмена работа ще бъде много по-лесно. Може да намерите подробности за адреса на вашите национални лица за контакти на адрес: cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
Защо да си сътрудничим?
Политиките на ЕС за развитие на научните изследвания за глобална икономика, основани на познанието, се фокусират все повече върху съвместни научни изследвания както с партньори в изследванията в ЕС, така и с такива извън него. Координирането на национални и европейски научни колективи, изграждане на мрежи за научни изследвания и засилването на мобилността на отделните научни работници е заложено в ядрото на тази политика. Събирането на научноизследователски екипи с участници от различни страни също подпомага да се преодолее разпокъсаното провеждане на научните изследвания в Европа.
За първи път научноизследователска програма на ЕС – 7РП, вече може да подкрепя научноизследователски проекти, изпьлнявани от отделни изследователи/екипи, чрез проекти по програмите на новия Европейски съвет за научни изследвания, ръководени от даден изследовател (investigator-led)

Няма коментари:

Публикуване на коментар