четвъртък, 1 януари 2009 г.

Фонд "НИ" и неговите конкурси

Националната политика в областта на научните изследвания в България се координира от Министерство на образованието и науката. Структурното звено, което подпомага координацията на национално и европейско ниво е Дирекция “Научни изследвания”. Като специализирана администрация на Министерството на образованието и науката, която подпомага провеждане на научната политика в България, дирекцията допринася за формулирането на научните приоритети, съдейства за нарастване ефекта на научно-изследователските инициативи на национално, регионално и международно ниво, за развитие на проспериращо общество и икономика, на основата на договорни изследвания с базисна и/или последваща приложна насоченост; организира международното научно сътрудничество; стимулира, финансира и подпомага научните и научно-приложни изследвания на конкурсен принцип и оценява резултатите от тях. Дирекция „Научни изследвания” подпомага административно създадения през 1990 г. Фонд "Научни изследвания". Създаването му е една от първите стъпки, свързани с въвеждането на проектно финансиране в страната.Чрез своето финансиране ФНИ подпомага развитието на българската наука и взаимодействието й с другите социално-икономически сфери, както и с международната научна общност, на основата на демократичните принципи и в съответствие с новите реалности в страната ни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар