четвъртък, 1 януари 2009 г.

PhD Gate


Интегрирана база данни на докторантите в България и дискусионен академичен форум е съвместен проект на Център за академични изследвания София, Асоциация на докторантите в България, и Център за обучение на докторанти при БАН. Организациите, иницииращи проекта, възнамеряват да разработват интегрирана база данни за самите докторанти и виртуален дискусионен форум, да осигуряват на младите учени виртуален достъп до специализирана информация, да създадават news groups и гъвкави mailing lists за българските докторанти в България и чужбина.
Инициатори и партньори:- Център за академични изследвания София (ЦАИ - www.cas.bg) е независима организация с нестопанска цел, която подпомага научните изследвания на най-високо равнище и академичното сътрудничество. Центърът осигурява финансова и институционална подкрепа за докторантски и пост-докторантски изследвания и изследователски програми в областта на хуманитаристиката и социалните науки.
- Асоциация на докторантите в България /АДБ/ е доброволна, неправителствена, политически необвързана, академична организация, регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Основните цели, които АДБ си поставя са опазване и защита на икономическите, социалните и професионални интереси на нейните членове; насърчаване на колегиалността и сътрудничеството между членовете на Асоциацията; осигуряване на достъп и обмен на информация между членовете във връзка с научно-изследователската дейност на докторантите и с оглед защитата на техните интереси; насърчаване на изграждането и поддържането на контакти със сродни научни организации в България и в чужбина. (Устав) (Правила и ред за извършване на дейност в обществена полза от АДБ)(Заявление за членство и контакти с АДБ)
- Центърът за обучение при Българската академия на науките (phd.cl.bas.bg) ръководи и организира обучението в образователната и научна степен “доктор” и създава нови образователни програми за докторантите във всичките осем научни направления на БАН.

Няма коментари:

Публикуване на коментар